Informații privind activitatea contractuală

Activitatea contractuală care implică accesul operatorilor economici la informații clasificate secrete de serviciu aparținând Ministerului Afacerilor Interne presupune implementarea şi respectarea unui set unitar de norme şi măsuri, care au menirea de a asigura protecția acestor informații, în cadrul etapelor de atribuire, derulare ori de finalizare a contractelor.

Contextul economic actual în care operatorii economici devin jucători din ce în ce mai activi în sfera securităţii industriale şi raportat la necesităţile MAI de a se dezvolta din punct de vedere al capacităţilor operaţionale, operative sau de altă natură şi luând în considerare riscurile şi vulnerabilităţile actuale la adresa protecţiei informaţiilor clasificate ce fac obiectul activităților contractuale, la nivelul structurii care asigură îndeplinirea atribuțiilor de autoritate desemnată de securitate, a fost reevaluat domeniului de referinţă în ceea ce privește normele instituite.

În acest sens, începând cu data de 26.08.2020 a intrat în vigoare Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 125 din 18.08.2020 pentru aprobarea Normelor de protecție a informațiilor clasificate în domeniul activităților contractuale desfășurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, document ce a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 778 din 26.08.2020 și care a abrogat Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 74 din 19.03.2010.

Prevederile prezentului ordin se aplică instituțiilor/unităților/structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum şi operatorilor economici care desfășoară ori solicită să desfășoare activități contractuale ce presupun accesul la informații clasificate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Prin noul ordin se urmărește standardizarea şi transparenţa procedurilor de autorizare a accesului la informaţii clasificate în cadrul contractelor clasificate şi se garantează confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor, atât de către personalul MAI, cât şi de către operatorii economici implicaţi în activităţi contractuale clasificate.

Ordinul nr. 125 din 18.08.2020 are menirea de a institui o interconectare a legislației în materia achizițiilor publice cu cea specifică domeniului protecției informațiilor clasificate, sens în care reglementează aspecte precum:

 1. posibilitatea acordării a trei tipuri de avize de securitate industrială pentru gestionarea informațiilor clasificate secrete de serviciu, în funcție de particularitatea fiecărui contract în parte, astfel:
 2. – exclusiv la sediul contractorului (autorității contractante);
  – în format hârtie, inclusiv la sediul operatorului economic solicitant (contractantului), etc;
  – în format hârtie și electronic, inclusiv la sediul operatorului economic solicitant (contractantului), etc.;
 3. valabilitatea unui aviz de securitate industrială pentru gestionarea informațiilor clasificate secrete de serviciu va avea o durată de până la 3 ani.Pe cale de consecință, un operator economic care deține un aviz de securitate industrială (spre exemplu de tip 2), poate participa la toate contractele de pe spațiul MAI care presupun gestionarea informațiilor secrete de serviciu, în format hârtie, inclusiv la sediul său, în condițiile specificate;
 4. detalierea condițiilor în care poate participa un operator economic străin la executarea contractelor clasificate;
 5. detalierea mecanismului de autorizare a sistemelor informatice aparţinând operatorilor economici, pentru gestionarea informaţiilor clasificate ale MAI;
 6. detalierea condițiilor în care poate participa un operator economic la procedura de negociere/executare a contractelor clasificate secrete de stat;

Avizul de securitate industrială eliberat de către DGPI garantează că operatorul economic:

 • nu prezintă riscuri de securitate;
 • a implementat în mod corespunzător măsurile de protecție a informaţiilor clasificate secrete de serviciu în vigoare;
 • este stabil din punct de vedere financiar;
 • nu a fost şi nu este implicat sub nicio formă în activitatea unor organizaţii, asociaţii, mişcări, grupări de persoane străine sau autohtone care au adoptat sau adoptă o politică de sprijinire/aprobare a comiterii de acte de sabotaj, subversive sau teroriste;

În vederea aplicării normelor de protecție a informaţiilor clasificate în domeniul activităţilor contractuale desfăşurate la nivelul MAI, DGPI are următoarele atribuţii principale:

 • efectuează verificări de securitate pentru eliberarea avizului de securitate industrială necesar operatorilor economici implicați în procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat secret de serviciu;
 • eliberează avize de securitate industrială operatorilor economici implicați în procedura de atribuire/executare a contractelor clasificate secret de serviciu la nivelul entităților MAI și ține evidența acestora;
 • eliberează Decizii de securitate persoanelor din cadrul operatorilor economici care solicită acces la informații clasificate secrete de serviciu în cadrul activităților contractuale desfășurate la nivelul MAI și ține evidența acestora;
 • efectuează verificări de securitate, necesare acordării avizului de securitate industrială, pe care îl transmite ORNISS în vederea eliberării autorizaţiei, sau după caz, a certificatului de securitate industrială, în situația contractelor clasificate secrete de stat;
 • asigură asistenţă de specialitate operatorilor economici, în vederea implementării standardelor de securitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate în cadrul activităţilor contractuale;
 • desfășoară activități de instruire a personalului cu atribuții pe linia protecției informațiilor clasificate din cadrul entităților MAI sau operatorilor economici, în domeniul activităților contractuale;
 • se asigură că fiecare operator economic care urmează să gestioneze informaţii clasificate aparținând MAI a desemnat un funcționar sau a constituit o structură de securitate în vederea exercitării efective a atribuţiilor de protecție a acestora, în cadrul contractelor clasificate;
 • efectuează verificări în situațiile în care au fost semnalate încălcări ale normelor de protecție a informaţiilor clasificate aparținând MAI gestionate în cadrul unui contract clasificat;
 • monitorizează, în condițiile legii, modul de asigurare a protecției informațiilor clasificate în procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat. În cazul în care constată existenţa unor factori de risc ori vulnerabilități cu privire la protecția informațiilor clasificate, informează entitățile beneficiare și dispune măsuri legale;
 • avizează Anexa de securitate a contractului clasificat al cărui beneficiar este entitatea MAI şi monitorizează respectarea prevederilor acesteia;
 • efectuează vizite și inspecții de securitate, la nivelul operatorilor economici implicați în procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat şi informează factorii decidenţi asupra concluziilor rezultate;
 • verifică şi prezintă factorilor decidenţi propuneri de soluţionare a sesizărilor, reclamațiilor şi observaţiilor referitoare la modul de aplicare a standardelor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul contractelor clasificate;
 • verifică dacă informațiile clasificate încredinţate, precum şi cele generate pe timpul executării unui contract clasificat, au fost înapoiate de către operatorii economici, cu excepţia cazului în care asemenea informaţii au fost distruse autorizat sau păstrarea lor a fost autorizată, în mod expres şi scris, de către contractor pentru o perioadă de timp strict determinată;
2354

44.213.60.33, 34.149.39.215
DGPI
Skip to content